รออนุมัติ 3 รายการ ห้องประชุม 20 ห้อง สมาชิก 576 คน

  • ทำโครงการ วิชา ป.อนามัยชุมชน 1 (จุฑามาศ คูณพงษ์) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00 น. - 23:00 น.
  • conference นศ.ปี 2 วิชา ป.อนามัยชุมชน 1 (พรรณพิไล สุทธนะ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 น. - 16:30 น.
  • ใช้สำหรับประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (พิมพกานต์ เทียมแสน) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30 น. - 12:00 น.
  • Conference ANC (นลินทิพย์ อักขระ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. - 17:00 น.
  • นักศึกษานำเสนอโครงการอาชีวอนามัย (กัลยาณี โนอินทร์) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. - 15:00 น.
  • conference อนามัยชุมชน (อาชีวอนามัย) (นพนันท์ พันธ์กลิ่น) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 น. - 16:00 น.
  • นัดประชุมและทำงาน (เมธินี สมศรี) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น. - 12:00 น.
  • Pre-clinic (เจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
  • ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลวิชาป.อนามัยชุมชน (สุรเชษฐ์ เมืองชัย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30 น. - 18:00 น.